500 PLUS! Już nie będzie tak łatwo! USZCZELNIENIE SYSTEMU!

Rząd przyjął dokument „Przegląd systemów wsparcia rodzin”, dotyczący m.in. programu „Rodzina 500 plus”. Premier zapewnia, że fundamenty programu się nie zmienią, będzie uszczelnienie systemu.

„Przegląd systemów wsparcia rodzin” to dokument, do przygotowania którego zobowiązała MRPiPS ustawa wprowadzająca program „Rodzina 500 plus”. Dokument ocenia program oraz zawiera zmiany dotyczące polityki rodzinnej.  „Będziemy kontynuowali projekty, które będą realizowały z jednej strony politykę obliczoną na rozwój, wpisującą się w Plan Odpowiedzialnego Rozwoju; z drugiej strony będziemy cały czas myśleli, żeby wspierać polskie rodziny” – informuje premier Beata Szydło.

 

Premier mówiła otwarcie o korzyściach wynikających z inwestowania w dzieci. Podkreśliła, że program 500 plus przynosi „oczekiwane i zakładane rezultaty”, ale wymaga szeregu zmian.

 

Z założeń wynika, że fundamenty programu zostaną bez zmian – brak kryterium dochodowego przy wypłacie świadczenia na drugie i każde kolejne dziecko oraz kryteria wynoszące 800 zł (przy zdrowym dziecku) i 1200 zł (w rodzinach z dzieckiem z niepełnosprawnością) w przypadku pierwszego dziecka; nie zmieni się wysokość świadczenia, przysługiwać będzie do ukończenia przez dziecko 18 lat.

 

 Doprecyzowany ma zostać: sposób ustalania dochodu z działalności gospodarczej, opodatkowanej w formach ryczałtowych (karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych), a także mają być dołożone wszelkie starania, by wyeliminować przypadki zaniżania dochodu z tego tytułu, aby spełnić kryterium dochodowe na pierwsze dziecko. Zmienią się też przepisy regulujące utratę i uzyskanie dochodu.

 

Zmianie ulegną również przepisy regulujące przyznawanie świadczenia wychowawczego osobom deklarującym samotne wychowywanie dziecka, co ma pozwolić wyeliminować deklarowanie samotnego wychowywania jedynie po to, aby uzyskać świadczenie na pierwsze dziecko bez wliczania dochodu drugiego z rodziców dziecka.

 

Resort planuje weryfikacje zgodności deklaracji uczęszczania do szkół ze stanem faktycznym. Ocenie  z kolei poddano mechanizm „złotówka za złotówkę”, wprowadzony przez poprzedni rząd, dzięki któremu po przekroczeniu progu dochodowego określone świadczenia nie są odbierane, ale odpowiednio pomniejszane. Jak powiedziała, samorządy oceniają ten system jako nieefektywny, czasochłonny, pracochłonny i mocno rozczarowujący rodziny, które liczyły na wyższe świadczenia.

 

Poprawa obejmie również ściągalność alimentów oraz sposób korzystania z Karty Dużej Rodziny, w zakresie rozszerzenia wiedzy na temat oferty oraz rozbudowanie aplikacji mobilnej. Niewątpliwie kolejnym ułatwieniem będzie umożliwienie składania drogą elektroniczną wniosków o kolejne rodzaje świadczeń. Już od tego okresu zasiłkowego rodzice łatwiej złożą wnioski online o wszystkie formy wsparcia finansowego rodzin.

 

źródło: PAP

fot.:wikipediaKomentarze