Większość pijaków nie przychodzi na przymusowy odwyk

Najwyższa Izba Kontroli oceniła, że procedura przymusowego kierowania osób uzależnionych od alkoholu na leczenie odwykowe nie funkcjonuje sprawnie.

Z najnowszego raportu NIK-u wynika, że ponad 60 procent zobowiązanych do leczenia nie stawia się na nie, a 30 procent osób przyjętych na obowiązkową terapię jej nie kończy. Wyniki kontroli NIK pokazują, że realizacja procedury trwa zbyt długo: od skierowania przez sąd na leczenie do podjęcia terapii średnio mijają niemal dwa lata.

50 procent zobowiązanych do leczenia jest kierowana przez sądy wielokrotnie. Zaledwie 2 procent tych, którzy ukończyli terapię na poziomie podstawowym, podjęło wysiłek poddania się elementom terapii na poziomie ponadpodstawowym.

Wyniki kontroli uzasadniają potrzebę wprowadzenia nowych rozwiązań w ustawie o wychowaniu w trzeźwości. W związku z tym NIK rekomenduje ministrowi zdrowia zainicjowanie zmian legislacyjnych ograniczających stosowanie procedury zobowiązania osób uzależnionych od alkoholu do poddania się leczeniu odwykowemu jedynie do sprawców przestępstw oraz osób, które w wyniku uzależnienia znalazły się w sytuacji zagrażającej ich życiu, albo powodujących zagrożenie dla życia lub zdrowia innych osób.

W ocenie NIK, przede wszystkim ważne jest upowszechnianie bardziej skutecznych form przeciwdziałania alkoholizmowi opartych na leczeniu podejmowanym dobrowolnie.

Natalia W.Komentarze