Zmiany w programie 500+. Zobacz jaki rząd przyjął projekt

Rząd przyjął we wtorek projekt likwidujący „nieliczne, ale jednak niepożądane” zjawiska dotyczące programu „Rodzina 500 plus” – poinformowało CIR. Doprecyzowane zostaną między innymi przepisy dotyczące przyznawania świadczenia osobom deklarującym samotne wychowywanie dziecka.

 

Główne zasady programu Rodzina 500 plus pozostaną takie jak dotychczas, projekt przewiduje jednak zmiany, które „zlikwidują nieliczne, ale jednak niepożądane zjawiska”.

 

Ma on między innymi zapobiec dopasowywaniu osiąganego dochodu do kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia na pierwsze dziecko, np. przez rozwiązywanie stosunku pracy, a następnie ponowne jego nawiązywanie z tym samym pracodawcą na innych warunkach. Jeśli nastąpiłoby to przed upływem 3 miesięcy, nie byłoby traktowane jako utrata dochodu.

 

Po raz pierwszy przepis ten zostanie zastosowany przy ustalaniu prawa do świadczeń na okres rozpoczynający się 1 października 2017 r.

 

Wyeliminowane mają też zostać przypadki niezgodnego ze stanem faktycznym deklarowania przez rodziców samotnego wychowywania dziecka, aby wyłączyć drugiego rodzica ze składu rodziny i jego dochodu. W projekcie zaproponowano dla osoby deklarującej samotne wychowywanie dziecka wymóg ustalenia alimentów na rzecz dziecka od drugiego rodzica.

 

Ponieważ prawo do świadczenia mają tylko rodziny mieszkające w Polsce, projekt przewiduje, że w przypadku wątpliwości co do spełnienia warunku zamieszkiwania, gmina będzie mogła wezwać osobę otrzymującą świadczenie wychowawcze do osobistego złożenia, w wyznaczonym terminie, odpowiednich wyjaśnień.

 

Wypłata świadczenia zostanie wstrzymana, jeżeli osoba nie udzieli wyjaśnień. W przypadku zaś udzielenia wyjaśnień, świadczenie wychowawcze wypłaca się od miesiąca, w którym wpłynęły wyjaśnienia, do końca okresu, w którym przysługuje świadczenie wychowawcze, jeżeli osoba spełnia warunki określone w ustawie.

 

Zaproponowano, aby nowe przepisy weszły w życie 1 sierpnia 2018 r.

 

Źródło: PAP
kdKomentarze