Koronawirus! Czy SĄDY przestaną DZIAŁAĆ? Najnowszy komunikat!

W związku z zamknięciem placówek oświatowych, instytucji kultury, a także wstrzymaniem pracy w niektórych firmach, wiele osób zastanawia się, czy także sądy przestaną działać?

To czy sądy przestaną działać jest szczególnie ważne dla osób, które mają wyznaczone terminy spraw, ale też dla całego Wymiaru Sprawiedliwości. Bo to sądy orzekają o zatrzymaniach czy aresztowaniach przestępców. Jak zatem wygląda teraz praca sądów?

Działanie sądów w czasie epidemii koronawirusa

Na dzień dzisiejszy tj. 13.03.2020 r. sądy pracują, jednak w ograniczonym zakresie. Zgodnie z zaleceniem Głównego Inspektora Sanitarnego w terminie od 13 do 31 marca 2020 roku będą przesuwane terminy spraw, które nie mają pilnego charakteru.

Decyzja taka została podjęta w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo obywateli.

Ograniczenie obsługi

Osoby które chciałby złożyć wnioski czy pisma, bądź też wnieść opłaty sądowe, powinny to zrobić zdalnie. Do wielu sądów interesanci nie są wpuszczani do środka właśnie z zaleceniem wniesienia opłat np. za pomocą przelewów, a składaniem pism drogą elektroniczną.

 

Zobacz też: Skorzystamy na KORONAWIRUSIE? Szokujące słowa LEKARZA!

Jakie sprawy będą się odbywały?

Sądy jednak nie zawieszają swojej działalności. Jak poinformowano na video-konferencji prezesów Sądów Apelacyjnych z udziałem wiceministrów sprawiedliwości Anny Dalkowskiej i Michała Wójcika, w trybie nie cierpiącym zwłoki rozpatrywane będą sprawy:

 

„1. sprawy w przedmiocie zastosowania i przedłużenia tymczasowego aresztowania, sprawy, w których orzeczono środek zabezpieczający w postaci pobytu w zakładzie psychiatrycznym, sprawy rozpoznawane w postępowaniu przyspieszonym oraz sprawy zagrożone przedawnieniem karalności czynu albo przedawnieniem wykonania kary, oraz sprawy o zastosowanie środka detencyjnego w postaci umieszczenia cudzoziemca w strzeżonym ośrodku lub zastosowania wobec niego aresztu dla cudzoziemców, sprawy, w których wykonywana jest kara pozbawienia wolności albo inna kara lub środek przymusu skutkujący pozbawieniem wolności, jeżeli rozstrzygnięcie sądu dotyczy zwolnienia osoby pozbawionej wolności z zakładu karnego lub aresztu śledczego albo jest niezbędne do wykonania takiej kary lub środka przymusu w tym zakładzie lub areszcie;

2. sprawy o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką, wymagające wydania zarządzenia w trybie art. 569 § 2 ustawy Kodeks postępowania cywilnego, sprawy, o których mowa w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego, sprawy dotyczące umieszczenia nieletniego w schronisku dla nieletnich, sprawy, w których nieletni został umieszczony w schronisku dla nieletnich oraz sprawy dotyczące umieszczenia małoletniego cudzoziemca w placówce opiekuńczo-wychowawczej, jak również czynności z zakresu postępowania wykonawczego w wyżej wymienionych sprawach, a także sprawy w przedmiocie rozpoznania wniosków o ustanowienie kuratora w celu reprezentowania interesów małoletnich w postępowaniu przed sądem lub innym organem;

3. sprawy, o których mowa w ustawie o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób;

4. sprawy z wniosku, o którym mowa w art. 11a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;

5. sprawy związane z wykonaniem Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA);

6. przesłuchania osoby w trybie zabezpieczenia dowodu lub co do której zachodzi obawa, że nie będzie można jej przesłuchać na rozprawie.”

 

Ponadto sądy mogą podejmować decyzje co do innych spraw wymagających rozpoznania.

Tak więc Wymiar Sprawiedliwości działa, choć orzeka jedynie w najpilniejszych sprawach.

 

fot. pixabay; żródło: gov.pl

Komentarze